Potrzeba większej aktywności

Podczas walnego zgromadzenia członków Konińska Fundacja Kultury podsumowała miniony rok. – Nie był to rok ani gorszy ani też lepszy od poprzednich. Najbardziej cieszy nas, że nadal udaje się nam uczestniczyć w organizacji imprez artystycznych o bardzo wysokim poziomie, ważnych dla naszego regionu. Ale – nie ukrywam – przydałaby się większa aktywność większej liczby członków – sumował Krzysztof Pydyński, prezes Fundacji.

Zebranie odbyło się 23 lutego 2016 r. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Uczestniczyły w nim Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz – przedstawicielka Fundatora (Koniński Dom Kultury) oraz Zenobia Sroczyńska – kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koninie.

Krzysztof Pydyński, prezes Fundacji, w szczególności zwrócił uwagę na realizację zadań „stałych” Fundacji, jakimi od momentu powołania jej do życia jest wspieranie finansowe, poprzez pisanie projektów o granty, i organizacyjne Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca, Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych” oraz polsko-niemieckich warsztatów bigbandowych Wielkopolska – Dolna Saksonia. Ważne dla Fundacji jest także finansowe i organizacyjne wspieranie festiwalu filmowego OKFA i konkursu poetyckiego o laur „Milowego Słupa”. Co roku Fundacja prowadzi także kwestę, w czasie inauguracji miejskiego roku kulturalnego, przeznaczając zebrane fundusze na pomoc dla młodych artystów konińskich. W roku 2015 Fundacja w czasie kwesty zebrała 2370,62 zł, przeznaczając je Wojciechowi Olińskiemu, gitarzyście, bardzo zdolnemu i pracowitemu uczniowi PSM I i II stopnia w Koninie, na udział w pozaszkolnych warsztatach gitarowych.

Fundacja wykonywała także swego rodzaju funkcję „usługową” wobec wielu zespołów artystycznych, działających w Koninie, zbierając dla nich 1% odpisu podatkowego z corocznych zeznań podatkowych. Odpisy te stanowią istotne wsparcie dla zespołów. – Musimy jednak zaznaczyć – mówił m.in. prezes Pydyński – że mamy przykłady, iż nie wszystkie deklarowane odpisy 1% Urząd Skarbowy przekazuje na konto Fundacji. Sytuacja ta wymaga dalszego monitorowania i wyjaśniania z Urzędem Skarbowym w Koninie pojawiających się problemów.

Dzięki udziałowi w organizacji konferencji oświatowych (w zakresie muzyki) oraz warsztatów z uznanymi pedagogami szkół i uczelni muzycznych, Fundacja gromadzi fundusze na niezbędną działalność administracyjną oraz prowadzenie strony internetowej (treści merytoryczne zamieszczane na stronie są wykonywane w ramach wolontariatu).

W czasie dyskusji uczestnicy zebrania zgłosili kilka wniosków do realizacji przez Fundację. Między innymi Andrzej Moś podkreślając wieloletnią współpracę Fundacji z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich OKFA, zgłosił wniosek o ufundowanie przez Fundację specjalnej pozaregulaminowej nagrody dla najlepszego konińskiego twórcy-amatora prezentującego swój film na OKFA. Jego zdaniem: – Tym ładnym i ważnym gestem podkreślalibyśmy istnienie w naszym mieście twórców filmu niezależnego.

Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz, dyrektor Konińskiego Domu Kultury będącego co roku organizatorem miejskiej inauguracji roku kulturalnego, postulowała, by Fundacja rozważyła lub pomogła znaleźć sposób na takie biletowanie tej imprezy, by pieniądze za bilety mogły być przeznaczone na finansowe wspieranie, np. w formie stypendiów, młodych artystów. – Dotychczas udział widzów w tych imprezach, w czasie których występują renomowane zespoły i soliści, jest darmowy – mówiła. – Naszym zdaniem czas jest skończyć z rozdawnictwem zaproszeń, zwłaszcza, że nie wszyscy zabiegający o te zaproszenie pojawiają się na inauguracji, a wielu już w czasie koncertów opuszcza salę, bo… myśleli, że to będzie inna impreza. Sądzę, że bilety na inaugurację roku kulturalnego po 10 złotych są w zasięgu możliwości każdego mieszkańca Konina. Zebrane w ten sposób pieniądze pozabudżetowe były rzeczywistym wsparciem dla konkretnego młodego człowieka.

Postulat ten, podobnie jak i wniosek Andrzeja Mosia, spotkały się ze zdecydowanym poparciem. Fundacja oraz księgowe służby Fundatora (KDK) rozważą możliwości zrealizowania postulatu.

Rezygnację z pracy w Radzie Programowej KFK złożyła Jadwiga Kujawińska. – To nie jest informacja, która nas cieszy, bowiem pani Jadwiga wiele pracy włożyła między innymi w opracowywaniu wniosków o granty. Będzie nam jej wsparcia i dobrej rady brakowało – mówił prezes Pydyński, zaznaczając przy okazji: – W niedługim czasie Fundacja będzie musiała dokonać kilku zmian personalnych, m.in. w składzie zarządu i Rady Programowej, by „uaktywnić naszą działalność”.

Oprac. A. Dusza